For Scientists

СТИМУЛУС – це перший в Україні науковий некомерційний веб-проект з асоціативної лінгвістики, спрямований на дослідження мовної свідомості та аналіз її динаміки.

Веб-сервіс СТИМУЛУС являє собою он-лайн продукт з полілінгвальним інтерфейсом для опрацювання результатів асоціативних експериментів. Це зручний інструмент створення асоціативних баз, роботи з асоціативними полями мовних одиниць, побудови лінгвістичних, психологічних, соціальних асоціативних портретів.

СТИМУЛУС неодмінно стане в нагоді лінгвістам, психологам, соціологам, маркетологам, політологам та усім, кого цікавлять особливості сприйняття явищ навколишнього світу.

Багатофункціональність, універсальність та висока адаптивність сервісу до завдань індивідуального дослідження дозволяє використовувати його у цілому ряді напрямків лінгвістичної науки, а також у суспільних науках для вирішення різноманітних завдань. Функціонал сервісу дає можливість досліджувати денотативний і конотативний компоненти асоціативних полів, а також аналізувати їхню динаміку.

Припускаємо, що завданнями оперування сервісом можуть бути:

  1. у традиційній лінгвістиці (семантиці): вивчення семантичних зв’язків лексикону; дослідження семантичної структури лексем, визначення актуалізованих ЛСВ або сем семеми; встановлення додаткових конотацій лексем;
  2. у психолінгвістиці: дослідження психологічної (асоціативної) структури значення лексем, визначення міри її співвіднесеності з семантичною структурою; дослідження характеру асоціативних зв’язків, визначення асоціативних стратегій респондентів; дослідження характеру асоціювання у респондентів різних вікових груп, а також динаміки асоціювання за фактором віку; дослідження механізму відмови реагувати на стимул; дослідження феноменів міжмовної інтерференції, білінгвізму, полілінгвізму; дослідження змісту та характеру функціонування мовної свідомості;
  3. у когнітивній лінгвістиці: дослідження концептів на основі вивчення асоціативного поля стимулів; дослідження асоціативного гештальту концепту, його актуалізованих та знехтуваних компонентів; дослідження і реконструкція фрагментів мовної картини світу; 
  4. в етнолінгвістиці: дослідження національно-культурних особливостей концептів та мовних картин світу; дослідження національно-культурних цінностей народу;
  5. у соціолінгвістиці та соціальній комунікації: дослідження характеру впливу соціологічних чинників на мовну свідомість та формування мовної картини світу; вивчення мовної свідомості різних соціальних груп;
  6. у міжкультурній комунікації та перекладі: контрастивні дослідження різномовних концептів;
  7. у прикладній лінгвістиці, комп’ютерній лінгвістиці: створення джерельної бази для комп’ютерних семантичних мереж, розроблення штучного інтелекту; створення джерельної бази для комп’ютерних моделей функціонування мовної свідомості, продукування знань, прогнозування залежностей мовної свідомості від зовнішніх чинників;
  8. у психології: дослідження ціннісних орієнтацій особистості, соціальної групи, спільноти; дослідження психоемоційного стану особистості, соціальної групи, спільноти;
  9. в інших науках (галузях маркетингу і реклами, політичній лінгвістиці тощо): дослідження усталених асоціативних стереотипів та пошук оказіональних креативних зв’язків для вдосконалення маркетингових стратегій, розробки іміджу тощо; створення джерельної бази для моніторингу суспільної думки тощо.

Отже, сервіс СТИМУЛУС дозволяє використовувати весь функціонал асоціативного експерименту, представлений сучасними напрямками наукових досліджень у галузях лінгвістики та суспільних наук.